Kanalschleuse


Kanalschleuse
Ka|nal|schleu|se, die:
Schleuse eines ↑ Kanals (1).

* * *

Ka|nal|schleu|se, die: Schleuse eines Kanals (1).

Universal-Lexikon. 2012.